• b4

21/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 23.07.2018 r.

ZDP-NZ-3302-21/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromyśl-Złotków

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 179.811,75 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Adam Kozłowski AD-BUD

Sławoszewek,
ul. Lipowa 21,
62-540 Kleczew

356.926,59 zł

31.10.2018 r.

6 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

Firma Usługowo-Handlowa CATALINA Katarzyna Tomczak

ul. Plac Wolności 7,
62-500 Konin

396.060,00 zł

15.10.2018 r.

6 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

3

ZAKŁAD BETONIARSKI Robert Kopiecki

ul. Rutki 6,
62-540 Kleczew

430.100,67 zł

31.10.2018 r.

6 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

4

BRUK-BUD Sławomir Biegasiewicz

ul. Cegielińska 46,
62-550 Wilczyn

407.579,60 zł

31.10.2018 r.

6 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


logo3