Sprzedaż drzew „na pniu” – drewno opałowe – rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3050P Kamionka - Słowiki

Konin, 18.02.2021r.

 „Sprzedaż drzew „na pniu” – drewno opałowe – rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3050P Kamionka – Słowiki”

 

1.  Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62 -500 Konin, zwany dalej „Sprzedającym” zaprasza do złożenia ofert na: „Sprzedaż drzew „na pniu” – drewno opałowe – rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3050P Kamionka – Słowiki”

2.    Opis przedmiotu sprzedaży

2.1. Sprzedający sprzedaje drzewa ,,na pniu” – drewno opałowe, natomiast Kupujący zobowiązuje się zakupione drzewa wyciąć oraz uprzątnąć miejsce wycinki zgodnie z Instrukcją Wykonania Robót – Zał. Nr 3.

Kupujący ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew wykazanych w w/wym. ogłoszeniu.

       Poszczególna ilość  pozyskanego drewna jest wartością szacunkową. W przypadku stwierdzenie różnić ilości pozyskanego drewna po ich wycince cena zaoferowana nie ulega zmianie przez Kupującego.

3.  Zadanie należy zrealizować w terminie do dnia 30 marca 2021 r.

4.   Sposób porozumiewania się Sprzedającego z Kupującym

4.1. Kupujący ze Sprzedającym mogą porozumiewać się telefonicznie, fax-em lub pisemnie. Ofertę kupujący składa w formie pisemnej.

Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

ul. Świętojańska 20d

62-500 Konin

tel./fax.  63 243 02 80

sekretariat@zdp.konin.pl

 4.2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującymi jest:

  1. Dariusz Chrapkowski – Kierownik Działu Utrzymania
  2. Patrycja Dworzyńska – Starszy Inspektor ds. utrzymania dróg

5.   Opis sposobu przygotowania ofert

5.1. Oferta składana przez Kupującego powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.2. Kupujący złoży tylko jedną ofertę cenową na zadanie, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na jedno zadanie lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Kupującego.

5.3. Oferta powinna być trwale spięta, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

5.4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

5.5. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Kupującego zaadresowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin i posiadać oznaczenie: „Sprzedaż drzew „na pniu” – drewno opałowe – rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3050P Kamionka - Słowiki.” Nie otwierać przed godz. 9:15, 26.02.2021 r.”

5.6. Kupujący może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Kupujący nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

5.7. Nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie.

5.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

6.    Informacja dotycząca zabezpieczenia związanego z usunięciem pozostałości po wycince

6.1. Kupujący w terminie 7 dni od podpisania umowy dokona zapłaty za drewno a w dniu zawarcia umowy  wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 300,00 zł
w pieniądzu, które to zabezpieczenie Sprzedający zwróci niezwłocznie po zakończeniu robót
i uprzątnięciu pasa drogowego.

7.    Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

7.1. Oferty należy składać w siedzibie Przeprowadzającego postępowanie -  Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie , ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin , w pokoju nr 1

7.2. Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2021r. o godz. 900.

7.3. Przeprowadzający postępowanie otworzy oferty w obecności Kupujących, którzy zechcą przybyć w dniu 26.02.2021 r. o godz. 915 do siedziby Przeprowadzającego postępowanie.

7.4. Podczas otwarcia ofert Przeprowadzający postępowanie ogłosi nazwy i adresy Kupujących oraz informacje dotyczące oferowanej ceny.

8.   Informacja dotycząca ceny ofert

8.1. Cena oferty zostanie podana przez kupującego na formularzu stanowiącym Zał. Nr 1.

8.2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

8.3. W formularzu oferty Kupujący określi cenę bruttu i cenę netto i wartość podatku VAT z dokładnością do 0,01 PLN.

8.4. Kupujący składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena zakupu.

8.5. Sprzedający wyznaczył minimalną cenę : 60,00 zł brutto ( w tym 23 % podatku VAT).

 8.6. Cena ofertowa będzie ceną, jaką Kupujący oferuje za zakup drzew, z  uwzględnieniem kosztów pozyskania drewna i innych czynności, w szczególności :

- oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Projektem Organizacji Ruchu” przekazanym przez Sprzedającego (Sprzedający może przerwać wykonywanie robót, jeżeli oznakowanie będzie nieczytelne, niezgodne z ustaleniami a wszelkie sankcje z tego tytułu ponosi Kupujący),

- zabezpieczenia i regulacji ruchu w trakcie wykonywania robót,

- transportu,

- sprzątnięcia z pasa drogowego i przyległego terenu wszystkich drzew, obciętych gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach,

- organizacji robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym.

9.   Zasady jakimi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty

9.1. Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która okaże się najkorzystniejsza tzn. taka, która zawierać będzie najwyższą zaoferowaną cenę brutto.

9.2. Oferta, która zawiera cenę niższą od ceny minimalnej wyznaczonej przez Sprzedającego zgodnie z pkt  8.5,  zostanie odrzucona.

9.3. Oferenci, którzy złożyli oferty, zawierające taką samą, najwyższą oferowaną cenę, wezmą udział w licytacji ustnej po otwarciu ofert. Każda następna licytowana cena musi podwyższać cenę poprzednio licytowaną minimum o 20,00 zł brutto.  W wyniku przeprowadzonej licytacji zostanie wybrany Kupujący, który wylicytował najwyższą cenę zakupu drewna. Z przeprowadzonej licytacji zostanie sporządzony protokół.

10.   Informacje o formalnościach podejmowanych po wyborze oferty

10.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający zawiadomi pisemnie wszystkich Kupujących, którzy złożyli oferty, podając nazwę, adres Kupującego oraz cenę brutto oferty, którą wybrano.

10.2. W przypadku wyboru oferty Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.

10.3. Kupujący w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy winien dokonać płatności za zakupione drewno , a w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem   wnieść na konto Sprzedającego opłatę zabezpieczającą określoną w pkt. 6.1.

10.4. Z chwilą przekazania miejsca robót Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze w okresie wykonywania robót.

10.5. Z chwilą przekazania miejsca robót Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew ujętych w Szczegółowym wykazie drzew.

10.6. Jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w terminie, o którym mowa w pkt. 10.2., Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

11.   Wzór umowy Sprzedającego z Kupującym stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4.

 

DO POBRANIA:

Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży drzew na pniu wraz z załacznikami