• b4

10/2019 Wynik/Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m w ramach projektu "Samorządy i Lasy Państwowe - razem dla g

Konin, 05.08.2019 r.

ZDP-NZ-3302-10/2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m w ramach projektu „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. 1.Wybrano jako najkorzystniejszą: ofertę złożoną przez: Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 246.885,60 zł brutto, okres gwarancji: 8 lat, termin wykonania zamówienia publicznego: do 20.11.2019 r.
  2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena (C) – 60%, Wydłużenie okresu gwarancji (G) – 40%, oferta złożona przez: Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin, otrzymała największą ilość punktów – 100,00 punktów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt
w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”

Razem

1

Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

60,00

40,00

100,00


logo3