• b4

09/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 15.07.2019 r.

ZDP-NZ-3302-09/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Budowa kanalizacji deszczowej na długości ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 280.232,50 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Zakład Handlu i Usług „ROLMET” Mieczysław Durkiewicz

62-574 Grochowy 10

491.384,10 zł

16.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

BUD-AN Sp. z o.o.

ul. Śródmiejska 15,
62-800 Kalisz

620.624,91 zł

16.09.2019 r.

96 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

3

Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD – Arkadiusz Wawrzyniak

ul. Poznańska 70,
62-740 Tuliszków

547.780,50 zł

16.09.2019 r.

96 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

4

Zakład Robót Inżynieryjnych,
inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

394.844,76 zł

16.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

5

Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak

ul. Poznańska 70,
62-740 Tuliszków

349.547,55 zł

16.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


logo3