• b4

08/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 08.07.2019 r.

ZDP-NZ-3302-08/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P
Wola Łaszczowa - Gosławice

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 591.000,00 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

KON-BRUK Juszczak Grzegorz

ul. Nadbrzeżna 16,
62-500 Konin

645.066,00 zł

30.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

Zakład Robót Inżynieryjnych
inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

656.913,74 zł

30.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

3

Adam Kozłowski AD-BUD

Sławoszewek,
ul. Lipowa 21,
62-540 Kleczew

654.475,61 zł

30.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

4

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD
Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

725.500,00 zł

30.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

5

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Gutowski Marcin

Rozalin 64,
62-400 Słupca

679.852,49 zł

30.09.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.


logo3