• b4

07/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 18.06.2019 r.

ZDP-NZ-3302-07/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3235P – ul. Rumińska

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 490.037,50 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200,
62-600 Koło

329.401,38 zł

20.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

Trans-Spili Sp. z o.o.

ul. Graniczna 18a,
62-563 Licheń Stary

324.037,35 zł

20.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

3

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD
Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

370.232,09 zł

20.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

4

Firma Drogowa „ANDAR” s.c.

A. D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18,

62-200 Gniezno

552.961,51 zł

20.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

5

Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Maciej Zaradzki

ul. Zakładowa 4,

62-510 Konin

415.511,22 zł

20.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

6

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

ul. Noskowska 3-5,

62-800 Kalisz

381.624,50 zł

20.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

7

Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny

ul. Polna 29,

98-235 Błaszki

487.242,61 zł

20.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.


logo3