• b4

06/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 18.06.2019 r.

ZDP-NZ-3302-06/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Budowa chodnika oraz wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej
nr 3097P w m. Biskupice

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 275.800,00 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Zakład Robót Inżynieryjnych
inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12, 62-500 Konin

285.574,02 zł

30.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

GOLIAT II Sp. z o.o.

Branno, ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów

346.144,79 zł

30.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

3

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD
Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

351.357,89 zł

30.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

4

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Gutowski Marcin

Rozalin 64,
62-400 Słupca

286.156,12 zł

30.08.2019 r.

8 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

5

KOST-BRUK Radzimski Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Krągola, ul. Kasztelańska 20,
62-571 Stare Miasto

349.540,48 zł

30.08.2019 r.

7 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.


logo3