• b4

04/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 13.06.2019 r.

ZDP-NZ-3302-04/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu
KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2019 roku – etap III

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 300.000,00 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Cena jednostkowa brutto (za 1 m2 – remont nawierzchni o głębokości ubytku do 4 cm)

Cena jednostkowa brutto (za 1 m2 – remont nawierzchni o głębokości ubytku powyżej 4 cm)

Termin przystąpienia do prac (dni robocze)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Firma Drogowa „ANDAR” s.c.,
A. D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18,
62-200 Gniezno

456.084,00 zł

147,60 zł

184,50 zł

3

30.08.2019 r.

2 lata

zgodnie
z SIWZ

2

Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD’ s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy

Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry

262.580,40 zł

88,56 zł

92,25 zł

3

30.08.2019 r.

2 lata

zgodnie
z SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.


logo3