• b4

18/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 19.07.2018 r.

ZDP-NZ-3302-18/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3236P relacji Sławsk-Kowalewek-Barczygłów wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr Ew. 437

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 214.434,50 zł brutto.
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Trans-Spili Spółka z o.o.

ul. Graniczna 18a,
62-563 Licheń Stary

260.097,85 zł

31.10.2018 r.

6 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 
 

logo3