• b4

09/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 20.06.2018 r.

ZDP-NZ-3302-09/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Przebudowa obiektu mostowego Przewóz w m. Mielnica Duża w ciągu drogi powiatowej nr 3189P

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 2.724.656,65 zł brutto
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia publicznego

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański

Mostki 1B,
87-815 Smólnik

3.058.678,33 zł

20.11.2018 r.

5 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

2

BUDMIX Sp. z o.o.

Wąsoskie Holendry 10, 62-561 Ślesin

2.917.330,40 zł

20.11.2018 r.

5 lat

zgodnie
z SIWZ
(30 dni)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


logo3